Lụa TUSSAH – ĐŨI Tơ Tằm  là một loại lụa tơ tằm được tạo ra bắng cách kết hợp từ hai con tằm hoặc nhiều hơn lại với nhau trong qua trình kéo sợi.

All in one